Terms of use

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en
overeenkomsten.


2. Alle middelen van correspondentie zoals e-mail, facebook en sms mogen worden gebruikt om bestellingen en
afspraken vast te leggen en op een rechtsgeldige manier te laten gelden indien nodig.


3. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders
vermeld op de factuur zelf. Inzake verkoop van materiaal dient het volledige bedrag bij bestelling te worden betaald,
tenzij anders wordt overeengekomen.


4. Annuleringen kunnen kosteloos gebeuren tot 48 uur voor de afspraak. Annulering tussen 24 uur en 48 uur voor
tijdstip van afspraak is 30% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Annulering binnen de 24 uur is
50%. Indien bij een bestelling men niet komt opdagen op het uur en datum van de gemaakte afspraak, zonder
verwittiging of zonder geldige reden is 90% van het overeengekomen bedrag opeisbaar en zal worden gefactureerd.
Hierbij zijn onderstaande voorwaarden in art. 5 eveneens van toepassing.5. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling
binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op
schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25.
Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is
gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige
moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag. Tevens worden alle kosten in
rekening gebracht die er toe hebben geleid om onbetaalde facturen te innen zoals aangetekende zendingen,
debiteurenbeheer, incassokosten, werkuren, transport, aanmaningen, gerechtskosten, deurwaarderskosten,
onderzoekswerk en alles wat hiervoor interpreteerbaar kan zijn.


6. Bovendien kan bij wanbetaling verbod worden gegeven het afgeleverd product inzake dienstverlening niet te
gebruiken. Dit verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.


7. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum.


8. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 5 werkdagen dagen
na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.


9. In elk geval kan zowel voor diensten als verkoop van materiaal een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot
dient binnen 14 dagen na offertedatum te worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het
voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door ons worden opgeschort of zelfs eenzijdig geannuleerd,
zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de besteller.


10. Indien de bestelling wordt geannuleerd door de besteller na betaling van het voorschot, is het volledige
offertebedrag principieel opeisbaar en komt het betaalde voorschot ons sowieso toe. Annulatie of verandering van
datum kan gebeuren tot 48u voor de aanvang van de fotoshoot.


11. De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, doch niet bindend. In geen geval
kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige
schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst.


12. Het auteursrecht op de gemaakte prestaties is volledige en authentieke eigendom van de fotograaf.


13. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de besteller/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is en
niet zonder onze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden. Voor commercieel gebruik
(reclame,websites, … ) dient een schriftelijke toelating gevraagd te worden aan de fotograaf. Bij inbreuken tegen het
gebruik- of reproductierecht wordt 300% van de gangbare tarieven aangerekend, waarbij de voorwaarden in art. 5
eveneens van toepassing zijn.14. Bij het maken van foto’s en ander beeldmateriaal wordt door ons verondersteld dat de besteller/ opdrachtgever
toestemming verkreeg van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. De besteller of opdrachtgever is volledig
aansprakelijk hiervoor en wij kunnen geenszins aansprakelijk hiervoor worden gesteld (vrijwaring).


15. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door
de besteller/opdrachtgever noch door derden.


16. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk meegedeeld door de geportretteerde zijnde geleverde prestaties
en producten mogen door ons gebruikt worden in onze portfolio, onze reclame, e.a. fotografische werken. De
besteller/opdrachtgever gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming wordt hiervoor sowieso
vermoed.17. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de
bevoegdheid van in eerste instantie een arbitragecommisie van het arrondissement Antwerpen.