Privacy

Juridische informatie
Eigendomsclausule

Website van eenmanszaak fotografie Cristina de la Madera, Dianalaan 34 - 2600 Antwerpen-Berchem, België. BTW
BE 0880 975 081.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene
voorwaarden.


Clausule intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan fotografia Cristina de la
Madera of aan derden. Ze mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van Fotografia Cristina de la Madera. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel
gebruik weergegeven en afgedrukt worden.


Clausule beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de site (links en deze juridische informatie inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Fotografia Cristina de la Madera geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele
wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of
voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Fotografia Cristina de la Madera kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker.


Clausule koppeling naar andere websites.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Fotografia Cristina de la Madera verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de
kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Fotografia Cristina de la
Madera.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement waar de maatschappelijke zetel van fotografia Cristina de la Madera gevestigd is, bevoegd.


Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van goederen op de websites van fotografia
Cristina de la Madera: een publicatie, een dienst of ander product bestellen, houdt in dat u de toepassing van deze
voorwaarden aanvaardt. Van deze voorwaarden kan slechts op bepaalde punten schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Wijze van bestelling of inschrijving
Bestelling van goederen en diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren op de websites van fotografie Cristina de
la Madera, via de link naar paypall of via mail. Dit is het bewijs van de bestelling. Via de verzending van deze
bestelformulieren of van uw mail gaat u akkoord met deze voorwaarden, en is uw bestelling definitief.


Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief
verzendkosten (tenzij anders vermeld), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn ook onder voorbehoud van eventuele tikfouten of informaticafouten.
Bedrijven ontvangen een factuur van fotografia Cristina de la Madera voor het volledige bedrag van de bestelling op
het opgegeven facturatieadres. Indien u tegen de vervaldag (na 30 dagen) de factuur niet heeft betaald, ontvangt u
een schriftelijke aanmaning met een betalingstermijn van 8 dagen. Bij gebrek aan betaling op deze laatste vervaldag
ontvangt u een laatste aanmaning via een aangetekend schrijven. Fotografia Cristina de la Madera houdt zich het
recht voor om een schadevergoeding van 25 EUR te vorderen voor de administratieve kosten van dit aangetekend
schrijven.
Particulieren betalen vóór verzending van een product of tijdens een dienst en ontvangen ook een factuur.
Indien u uw factuur verloren heeft, kan u gratis een kopie ontvangen.
Klachten i.v.m. de facturen van Fotografie Cristina de la Madera moeten ingediend worden binnen de 10 dagen na
de factuurdatum, anders wordt de factuur beschouwd als geldig en betaalbaar binnen de 30 dagen.
 

Levering van bestelde goederen
Levering van de bestelde goederen wordt enkel gegarandeerd indien het nog in voorraad is. Fotografia Cristina de la
Madera doet uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bestelling tijdig ontvangt. De plaats van levering is deze die
u aangaf op uw bestelling (leveringsadres).


Verlies of beschadiging van bestelde goederen
Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging van de bestelde goederen ten laste van de
verkoper. Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt,
moet u het terugsturen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst! Indien u de bestelling reeds betaald zou
hebben zal fotografie Cristina de la Madera het bedrag van uw bestelling en de verzendingskosten retour
terugbetalen, of het product omruilen, zodra wij de geretourneerde producten in goede staat hebben ontvangen.
Indien u uw bestelling niet heeft ontvangen (de goederen zijn verloren gegaan tijdens transport) kan u dat binnen een
termijn van uiterlijk 14 dagen na de bevestiging van de bestelling schriftelijk melden bij :
cristinadelamadera@gmail.com


Uw recht om van de aankoop van goederen af te zien
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991,
laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van
de aankoop afziet. Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen
binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u de bestelling reeds betaald zou hebben zal fotografie cristina
de la madera het bedrag van uw bestelling terugbetalen zodra wij de geretourneerde artikels in goede staat hebben
ontvangen (met ongeopende verpakking). U zal zelf de verzendingskosten moeten betalen om het product veilig en
verzekerd terug te sturen.Dit recht geldt enkel op de aankoop van onze kalenders, niet voor prints of albums.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.
Fotografia Cristina de la Madera behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de gebruiksvoorwaarden te wijzigen.